Skip to content

nhiệm vụ và chức năng

Nhiệm vụ và chức năng của ECODE

Nghiên cứu và triển khai các đề tài, dự án về phát triển cộng đồng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bảo vệ tài nguyên môi trường theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái. Dịch vụ khoa học – công nghệ: Tư vấn, phản biện, đánh giá tác động, chuyển giao khoa học công nghệ, phổ biến kiến thức; Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, hội nghị, hội thảo chuyên môn; Xây dựng, lập kế hoạch chương trình, dự án, tài liệu hoá các kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bảo vệ tài nguyên môi trường. Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ trên theo quy định của pháp luật.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI