Skip to content

giá trị và nguyên tắc

Cách tiếp cận:
Mục đích của ECODE là phát triển các cộng đồng sinh thái theo cách tiếp cận hệ thống – liên ngành và tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để đạt được mục tiêu và sứ mệnh của mình.

Giá trị và Nguyên tắc

  • Minh bạch: tất cả mọi người đều có quyền biết và tham gia vào những quyết định liên quan tới cuộc sống của mình.
  • Sáng tạo: luôn sẵn sàng, cởi mở tiếp nhận cái mới và các sáng kiến thay thế cần được xem xét thấu đáo trước khi đưa ra quyết định.
  • Xây dựng liên minh: hợp tác với các cá nhân và tổ chức khác cùng chia sẻ mục tiêu, giá trị chung để tăng cường ảnh hưởng, tác động của sự hợp lực.
  • Chuyên nghiệp: các khuyến nghị được đưa ra có cơ sở thông tin, kiến thức khoa học.
  • Bền vững: đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm mất cơ hội phát triển của các thế hệ tương lai.
  • Công bằng: Tất cả mọi người được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

ECODE's Profile

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI