Skip to content

Các tổ chức xã hội hướng tới Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày càng gia tăng, tác động và gây nhiều tổn thương cho các lĩnh vực, vùng miền và cộng đồng dân cư trong cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng hành cùng chính phủ Việt Nam, các tổ chức xã hội bao gồm các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế đã có nhiều nỗ lực và đóng góp hiệu quả cho công cuộc ứng phó với BĐKH. Tài liệu Các tổ chức xã hội hướng tới Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu là sáng kiến của Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) do Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (UNDP/GEF SGP) tại Việt Nam tài trợ trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu”. Tài liệu được biên soạn bởi các chuyên gia của Viện Tài nguyên và Môi trường (CRES), Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) và Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD). Dự án nhằm mục tiêu: i) Tăng cường năng lực vận động và đối thoại chính sách về BĐKH cho các tổ chức xã hội (TCXH) và các đại diện các cộng đồng DBTT với BĐKH, trên cơ sở đó đóng góp có hiệu quả vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH (NAP); ii) Tạo lập diễn đàn chia sẻ thông tin về tính DBTT với BĐKH, rủi ro thiên tai của một số vùng nơi các TCXH đã thực hiện thành công nhiều dự án thích ứng về BĐKH; iii) Tư liệu hóa các mô hình thành công về thích ứng BĐKH nhằm làm tài liệu tham khảo cho quá trình xây dựng NAP, trên cơ sở đó khuyến khích nhân rộng những mô hình này tại các địa phương khác.

Thông tin chi tiết

Tên file: Các tổ chức xã hội hướng tới Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Bích Hợp (hahoang.ecode@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: ECODE Center
  • Dung lượng: 2.20 MB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI