Skip to content

Các tổ chức xã hội & Kế hoạch Quốc gia thích ứng với Biến đổi khí hậu

Sự tham gia của các tổ chức CSO/NGO vào công tác hoạch định các chương trình lớn và các chính sách có liên quan đến biến đổi khí hậu sẽ là biện pháp hữu hiệu rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là công tác thích ứng ở cấp cộng đồng.

Nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình cũng như trên cơ sở các hoạt động và kết quả thu được từ thực tiễn với rất nhiều mô hình thích ứng đã được triển khai thành công tại cộng đồng, các tổ chức CSO/NGO mong muốn được đóng góp và tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình từ xây dựng tới thực hiện NAP và dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch thích ứng quốc gia” được ra đời với sự hỗ trợ kinh phí của Chương trình tài trợ nhỏ, Quỹ khí hậu Toàn cầu, UNDP (GEF Small Grant Program, UNDP).

Các mục tiêu của Dự án gồm:

 • Tăng cường năng lực vận động và đối thoại chính sách về biến đổi khí hậu giữa của các CSOs, các đại diện các cộng đồng dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu với các cơ quan chính phủ, trên cơ sở đó can thiệp có hiệu quả vào quá trình xây dựng NAP;
 • Tăng cường năng lực cho các tổ chức CSOs và cộng đồng nhằm lồng ghép các kiến thức bản địa và các mô hình thích ứng thành công đã thực hiện tại cộng đồng vào NAP;
 • Tạo lập diễn đàn chia sẻ thông tin về tính dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu, rủi ro khí hậu của một số vùng có nhiều dự án thích ứng mà CSO đã thực hiện thành công;
 • Tư liệu hóa các mô hình thích ứng thành công làm tài liệu tham khảo cho quá trình xây dựng NAP để khuyến khích nhân rộng tại các địa phương khác.


Cho đến nay, Dự án đã được sự ủng hộ tích cực của cơ quan soạn thảo NAP và các tổ chức CSO/NGO từ khi xây dựng văn kiện tới khi triển khai thực hiện. Thời gian qua, các kiến thức chung về biến đổi khí hậu cũng như về NAP được cơ quan soạn thảo tuyên truyền và phổ biến cho các tổ chức thành viên của hai mạng lưới CCWG và VNGO-CC. Vai trò của các tổ chức này trong quá trình thực hiện NAP cũng được xác định trong các cuộc hội thảo toạ đàm và đối thoại chính sách với cơ quan Chính phủ. Đặc biệt, Dự án đã tổ chức rà soát lại, xây dựng và cập nhật Bộ các tiêu chí của mô hình sinh kế thích ứng, làm căn cứ tổng hợp các mô hình thích ứng đã có và đánh giá lại các mô hình này, chia sẻ với các nhà soạn thảo NAP tại các hội thảo, nơi các nguồn lực của CSO/NGO được tập trung và tổng hợp để thông báo với cơ quan soạn thảo về các điển hình tốt trong thích ứng tại cộng đồng, về các sinh kế mới, thông minh và chống chịu tốt với biến đổi khí hậu.

Thông tin chi tiết

Tên file: Các tổ chức xã hội & Kế hoạch Quốc gia thích ứng với Biến đổi khí hậu

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Bích Hợp, Nguyễn Thị Thọ (hahoang.ecode@gmail.com)
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Thuộc chủ đề: N/A
 • Gửi lên: N/A
 • Cập nhật: N/A
 • Người gửi: N/A
 • Thông tin bản quyền: ECODE Center
 • Dung lượng: 7.27 MB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI