Skip to content

Đánh giá khả năng chống chịu Biến đổi khí hậu của Hệ sinh thái – xã hội: Lý thuyết và nghiên cứu điểm tại Tp. Hải Phòng

Hệ sinh thái-xã hội (socio-ecological system) là một biến thể của hệ sinh thái nhân văn, nhấn mạnh yếu tố xã hội của hệ thống và được định nghĩa khái quát là một hệ gồm cả con người và tự nhiên, một đơn vị Sinh – Vật – Địa và các yếu tố xã hội, thể chế kèm theo. Trong ứng phó với biến đổi khí hậu, 4 thuộc tính của hệ hệ sinh thái-xã hội được nhấn mạnh: sức khỏe, khả năng thích ứng, khả năng chống chịu và tính dễ bị tổn thương/rủi ro của hệ sinh thái. Trên cơ sở đánh giá khả năng chống chịu trong mối quan hệ với các thuộc tính khác theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái có thể đề xuất những giải pháp thích ứng với những tác động của thiên tai-khí hậu cho từng địa phương nghiên cứu. Báo cáo cũng trình bày kết quả bước đầu của những nghiên cứu điển hình về đánh giá khả năng chống chịu của hệ sinh thái-xã hội và đề xuất kế hoạch hành động thích ứng với BĐKH và quản lý rủi ro thiên tai cho một số địa bàn tại Tp Hải Phòng.

Thông tin chi tiết

Tên file: Đánh giá khả năng chống chịu Biến đổi khí hậu của Hệ sinh thái – xã hội: Lý thuyết và nghiên cứu điểm tại Tp. Hải Phòng

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Tiến Trường (hahoang.ecode@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: ECODE Center
  • Dung lượng: 590.51 KB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI