Skip to content

Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững của đất nước

Nghiên cứu sinh thái học, đặc biệt là hệ sinh thái ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch và chương trình phát triển ở cả phạm vi toàn cầu, quốc gia và địa phương. Theo đó, hệ sinh thái với nghĩa vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là cách tiếp cận trong nghiên cứu vừa là các giải pháp “mềm” để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững (PTBV), ứng phó với biến đổi khí hậu(BĐKH) và quy hoạch lãnh thổ. Dựa trên sự phân tích cấu trúc và tính phức hợp (sự liên kết và tương tác giữa các hợp phần trong hệ sinh thái (HST) và giữa HST với các hệ chung quanh khác), bài báo đã phân tích ý nghĩa của nghiên cứu HST và các giải pháp nhằm tăng cường sức khỏe, khả năng chống chịu của HST/hệ sinh thái-xã hội như là cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ PTBV, ứng phó với BĐKH/Phát triển xanh, và đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng cường nghiên cứu – triển khai và giảng dạy về HST phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay. Trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay, chiến lược phát triển chung là hợp sinh thái. Theo đó, nghiên cứu và ứng dụng HST có tầm quan trọng đăc biệt, nhất là áp dụng cách tiếp cận dựa trên HST cho PTBV, ứng phó với BĐKH. Cách tiếp cận HST trong ứng phó với BĐKH được áp dung phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Việt Nam được dự tính là một trong số rất ít quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của BĐKH và chúng ta đã bắt đầu triển khai các thí điểm thích ứng dựa trên HST ở một số địa phương. Để có thể triển khai một cách rộng rãi và hiệu quả hơn, Việt Nam trước hết cần tập trung vào các hoạt động để nâng cao nhận thức và đào tạo nguồn nhân lực và các nghiên cứu về sinh thái học ứng dụng.

Thông tin chi tiết

Tên file: Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững của đất nước

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà (hahoang.ecode@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: ECODE Center
  • Dung lượng: 869.21 KB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI