Skip to content

Phát triển bền vững đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu theo tiếp cận sinh thái – xã hội

Sau 20 năm phát triển theo hướng bền vững, sự phát triển của Việt Nam vẫn chưa bền vững, nhất là về mặt xã hội và sinh thái, nền kinh tế vẫn là kinh tế nâu: chất lượng sản phẩm thấp, tiêu tốn nhiều tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, gia tăng phát thải khí nhà kính – gây biến đổi khí hậu, và những vấn đề xã hội khác. Trong bối cảnh đổi mới hiện nay, để khắc phục những tồn tại và thách thức trên, Việt Nam đang có nhiều đổi mới theo hướng phát triển nhanh và bền vững, thuận thiên, quy hoạch phát triển dựa trên chức năng sinh thái tổng hợp v.v. Theo hướng này, Trung tâm phát triển Cộng đồng sinh thái (ECODE) đã tiến hành một nghiên cứu điển hình dựa trên cách tiếp cận sinh thái – xã hội tại 3 huyện ven biển (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng) đặc trưng cho đồng bằng sông Hồng, một trong hai đồng bằng lớn chịu tác động năng nề nhất của biến đổi khí hậu ở Việt Nam và đã thu được những kết quả có ý nghĩa về: i) Xây dựng khung phân tích và phân vùng chức năng sinh thái – xã hội; ii) Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nguồn lực phát triển/khả năng chống chịu khí hậu của các tiểu vùng; iii) Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích ứng, các mô hình thích ứng khí hậu dựa trên hệ sinh thái; và iv) Hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp huyện cho các khu vực nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu đã khẳng định vai trò của các trụ cột sinh thái, xã hội và cách tiếp cận hệ thống, liên ngành, liên vùng, liên cấp, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, và tiếp cận kết hợp “Trên xuống” – “Dưới lên”/dựa vào cộng đồng là rất quan trọng trong nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết

Tên file: Phát triển bền vững đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu theo tiếp cận sinh thái – xã hội

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà (hahoang.ecode@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: ECODE Center
  • Dung lượng: 2.57 MB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI