Skip to content

Phát triển sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái

Đa dạng sinh học (ĐDSH) và biến đổi khí hậu (BĐKH) có mối tương tác lẫn nhau và đều có ảnh hưởng tới sự phát triển của tự nhiên, kinh tế và xã hội. Đối với con người, ĐDSH trong đó trọng tâm là các dịch vụ hệ sinh thái (HST) mang lại những lợi ích to lớn, đặc biệt cho phát triển sinh kế nông nghiệp. Trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay, BĐKH đang làm thay đổi toàn diện và sâu sắc quá trình phát triển và an ninh toàn cầu, tác động nghiêm trọng đến môi trường và các hệ sinh thái, đến đời sống và sản xuất của con người. Theo đó, cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EbA) ngày càng được áp dụng rộng rãi trong quản lý tổng hợp tài nguyên, phát triển bền vững và ứng phó với BĐKH. Hưởng ứng thông điệp của Ngày quốc tế ĐDSH năm 2016, bài báo phân tích vai trò của ĐDSH đối với sự phát triển sinh kế cộng đồng trong bối cảnh BĐKH.
Đa dạng sinh học, BĐKH và sinh kế cộng đồng có mối liên hệ tương tác lẫn nhau và là các hợp phần quan trọng chủ chốt trong phát triển bền vững. Việt Nam là nước có ĐDSH cao trên thế giới nhưng cũng là quốc gia có dân số đông và được đánh giá là dễ bị tổn thương bởi BĐKH. Do vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh/ phát triển bền vững, cần thiết phải tác động và thúc đẩy mối quan hệ tương tác giữa ứng phó với BĐKH, bảo tồn và phát triển ĐDSH – cải thiện sinh kế thích ứng, bền vững. Trong quá trình này, cần thiết áp dụng kết hợp các cách tiếp cận khác nhau như “trên xuống” (top-down), “dưới lên” (bottom-up/ dựa vào cộng đồng), liên ngành (interdisciplinary) và tiếp cận “dựa vào hệ sinh thái” (Ecosystem based approach/ EbA) trong đó EbA cần được xem trọng và tăng cường nghiên cứu và triển khai (R&D).

Thông tin chi tiết

Tên file: Phát triển sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu theo cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà (hahoang.ecode@gmail.com)
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Thuộc chủ đề: N/A
  • Gửi lên: N/A
  • Cập nhật: N/A
  • Người gửi: N/A
  • Thông tin bản quyền: ECODE Center
  • Dung lượng: 608.55 KB

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI