Skip to content

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá các mô hình đánh giá thích ứng với BĐKH – hướng tới NAP – Kế hoạch thích ứng Quốc gia (2019)

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI