Skip to content

Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam

Ngày 05/12/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) tổ chức hội thảo “Hoàn thiện Khung hướng dẫn quản lý chung cho các Khu dự

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI