Skip to content

Đẩy mạnh đào tạo và nghiên cứu – ứng dụng về hệ sinh thái phục vụ phát triển bền vững của đất nước

Nghiên cứu sinh thái học, đặc biệt là hệ sinh thái ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch và

Tóm tắt các hoạt động trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái

Tải về Thông tin chi tiết Tên file: Tóm tắt các hoạt động trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái Phiên bản: N/A Tác giả: ecode.vn (hoangha.hlvn@gmail.com) Website hỗ

Study on Socio-ecological Zoning and Development Climate Change Adaptive livelihood models in Giao Thuy District, Nam Dinh Province

Civil society organizations (CSOs) in Vietnam have been making significant contributions to climate change adaptation at both local and national levels. CSOs have been applying various methods in climate vulnerability

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI