Skip to content

Nhiệm vụ "Thực hiện các đánh giá tác động xã hội, môi trường và Xây dựng chương trình phục hồi sinh kế vùng dự án"

Các cộng đồng nghèo sống ở các vùng ven biển của Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực do lụt bão gây ra. Hàng năm có khoảng 60.000 căn nhà bị phá huỷ hay hư hại do lụt bão tại các tỉnh ven biển. Tình trạng này ngày càng nặng nề hơn theo các kịch bản biến đổi khí hậu của Việt Nam. Hậu quả về kinh tế vì thế làm cho các gia đình dễ bị tổn thương càng trở nên khó thoát khỏi vòng đói nghèo hơn. 

 

Thông tin chung

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển Nguồn Nhân lực Y tế Giai đoạn 2 – Gói 1 Nghiên cứu tiền khả thi và Đơn vị Tư vấn Thiết kế cơ sở”, Trung tâm Phát triển Cộng đồng Sinh thái (ECODE) đảm nhận nhiệm vụ đánh giá tác động xã hội, môi trường và xây dựng chương trình phục hồi sinh kế vùng dự án. Sau khi kết thúc nhiệm vụ ECODE đã xây dựng các Báo cáo đánh giá tác động Xã hội và tái dịnh cư, và Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Chương trình phục hồi thu nhập và cải thiện sinh kế cho các hô dân bị ảnh hưởng.

Mục tiêu:

Nhằm xây dựng Chương trình phục hồi thu nhập và cải thiện sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Đơn vị tài trợ:

Phạm vi thực hiện:

Thời gian thực hiện:

02/2017 – 10/2018 

Giá trị:

521 triệu đồng 

Các hoạt động chính:

  • Nghiên cứu chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng đất, phục hồi môi trường, tái định cư và sinh kế bền vững
  • Thực hiện các cuộc khảo sát thực địa và tham vấn tại địa phương

MỐC DỰ ÁN

Ngày 

Nội dung sự kiện 

ngày

Nội dung sự kiện 

tên sự kiện 🔗

ngày 

Nội dung sự kiện …

Ngày🔗

31/3/2021

Nội dung sự kiện …

tên sự kiện 🔗

ngày 

Nội dung sự kiện …

Kết thúc

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI