Skip to content

Việt Nam hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và ban hành Kế hoạch quốc gia về Biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021 – 2030

Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) về thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) trên toàn nước trong giai đoạn 2021 – 2030. Điều này cho thấy sự quyết tâm và cam kết mạnh mẽ trong nỗ lực góp phần giảm nhẹ BĐKH toàn cầu, thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH và Thỏa thuận Paris.
Bằng nguồn lực trong nước, Việt Nam hướng đến năm 2030 sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) quốc gia, tương đương 83,9 triệu tấn CO2tđ. Chính phủ đã có sự điều chỉnh về mức cam kết giảm phát thải của quốc gia so với NDC công bố các năm trước đó. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ xác định các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, các nhiệm vụ chiến lược về thích ứng với BĐKH, cũng như các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do các tác động liên quan trong tương lai được xác định cụ thể cho từng lĩnh vực nhằm hỗ trợ cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cho cả nước.

Đồng thời sang năm 2021, Việt Nam bắt đầu triển khai Kế hoạch Quốc gia về thích ứng BĐKH (NAP) giai đoạn 2021 – 2030 tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg. Mục tiêu chung là giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và rủi ro trước những tác động của BĐKH thông qua việc tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.
 


Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu đến 2050 – Theo đó, các mục tiêu lớn là tăng cường quản lý Nhà nước, tăng khả năng chống chịu và giảm nhẹ tác động cực đoan của biến đổi khí hậu (Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn)
 
NDC của Việt Nam được rà soát và cập nhật, bao gồm đóng góp về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với BĐKH phù hợp hơn với hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia đến 2030; bảo đảm mục tiêu thực hiện NDC phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược phòng, chống thiên tai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhanh chóng gửi những văn bản này đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai các nội dung công việc cụ thể được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1055/QĐ-TTg nêu trên; tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu) trước ngày 31 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Tải file cập nhật NDC tại đây.

Tác giả bài viết: Nguyen Ha

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế […]
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế […]
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế […]
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế […]
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế […]
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thực do thiên tai và dịch bệnh gây ra. Mặt khác, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật và ban hành Kế […]

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI