Skip to content
bia-kich-ban-bdkhnbd

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016

Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
   
      Cho đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) đã công bố 03 phiên bản Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam vào các năm 2009, 2012 và gần nhất là 2016.
 
      Kịch bản BĐKH&NBD năm 2009 tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước để kịp thời phục vụ các Bộ, ngành và các địa phương trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực và khu vực, đồng thời là cơ sở để phục vụ việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2010-2015. Mức độ chi tiết của các kịch bản mới chỉ giới hạn cho 7 vùng khí hậu và dải ven biển Việt Nam.
Năm 2011, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được ban hành, xác định các mục tiêu ưu tiên cho từng giai đoạn, theo đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng dựa trên các nguồn dữ liệu, các điều kiện khí hậu cụ thể của Việt Nam và các sản phẩm của các mô hình khí hậu. Kịch bản khí hậu lần này được xây dựng chi tiết đến cấp tỉnh, kịch bản nước biển dâng được chi tiết cho các khu vực ven biển Việt Nam theo từng thập kỷ của thế kỷ 21.
Kịch bản BĐKH&NBD cho Việt Nam năm 2016 được cập nhật theo lộ trình đã được xác định trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về diễn biến, xu thế biến đổi của khí hậu và nước biển dâng trong thời gian qua và kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
Để có thêm thông tin về kết quả cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016 xin mời truy cập tại đây:
  – Tóm tắt Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016.
  – Kịch bản BĐKH và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016. 

(Theo IMHEN)

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải, thị trường các-bon
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
“Đo ni đóng giầy” dấu chân carbon, rảo bước tiến vào sân chơi lớn
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
Cán bộ các khu dự trữ sinh quyển khu vực phía Nam được tập huấn về đa dạng sinh học và lâm sản ngoài gỗ
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.
Thêm một khoá tập huấn về bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững lâm sản ngoài gỗ cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam (BĐKH&NBD) cung cấp những thông tin cập nhật nhất về đánh giá những biểu hiện, xu thế biến đổi trong quá khứ, BĐKH&NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI