Skip to content
untitled

GIZ – Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”

GIZ – Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”
Với vai trò tư vấn quốc gia ngắn hạn, năm 2015, hai cán bộ của ECODE đang tham gia dự án với việc hỗ trợ thực hiện các hoạt động đánh giá khảo sát nhu cầu và tiềm năng đào tạo về các tiếp cận dựa trên hệ sinh thái (EBA) trong quản lý tài nguyên và thích ứng với BĐKH, và, thực hiện các khoá tập huấn ở cấp Trung ương và địa phương về Lồng ghép EBA trong lập quy hoạch phát triển.
Hiện nay, dự án đang thực hiện Khóa đào tạo “Lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch phát triển”, trọng tâm Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái tại Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của khóa đào tạo này là nhằm tăng cường năng lực cho các chủ thể trong lĩnh vực phát triển và hỗ trợ các thiết chế hành động thành công về thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, khóa đào tạo còn giúp tăng cường việc cân nhắc và lựa chọn các biện pháp EbA trong một chiến lược thích ứng tổng thể, và tăng cường năng lực cho các chủ thể trong lĩnh vực phát triển cũng như các tổ chức đối tác về vấn đề này.
 
Dự án “Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam” nhằm một số mục đích, trong đó có việc lồng ghép chiến lược cách tiếp cận EbA trong chính sách thích ứng khí hậu, với trọng tâm về sử dụng đất và quy hoạch phát triển. Để đạt được mục đích này, cần giới thiệu về cách tiếp cận và các ưu điểm của EbA đến các bên liên quan ở cấp quốc gia và cả ở các tỉnh thí điểm dự án (tập hợp và phổ biến tài liệu thông tin). Thông qua xây dựng năng lực, đối tác tham gia dự án được tạo điều kiện để truyền thông và phổ biến chủ đề EbA một cách quyết đoán và độc lập. Việc đưa chủ đề này vào giảng dạy tại các đơn vị đào tạo giúp đảm bảo duy trì và tăng cường những năng lực tương ứng sau khi dự án kết thúc. 

Bài viết cùng chuyên mục

Ra mắt Mạng lưới đối tác khí nhà kính Việt Nam
GIZ - Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”
Xây dựng Khung hướng dẫn quản lý chung cho các khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam
GIZ - Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”
NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG THỰC HIỆN TĂNG TRƯỞNG XANH
GIZ - Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”
ĐÔ THỊ VEN BIỂN TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
GIZ - Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”
TẬP HUẤN THÍ ĐIỂM “TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ/CẬN ĐÔ THỊ VEN BIỂN” TẠI THANH HÓA.
GIZ - Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”
XÂY DỰNG BỘ BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
GIZ - Dự án ““Lồng ghép Chiến lược Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA) tại Việt Nam”

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI