Skip to content

category

Nhiệm vụ “Hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phổ biến các hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH và Cập nhật bộ dữ liệu, tài liệu hướng dẫn về rủi ro khí hậu”

Nhiệm vụ “Hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phổ biến các hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH và Cập nhật bộ dữ liệu, tài liệu hướng dẫn về rủi ro khí hậu”

Nhiệm vụ “Hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện, phổ biến các hướng dẫn lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng BĐKH và Cập nhật bộ dữ liệu, tài liệu hướng dẫn về rủi ro khí hậu”

Nhiệm vụ “Nghiên cứu và xây dựng bộ dữ liệu về Thông tin rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu các tỉnh ven biển Việt Nam”

Nhiệm vụ “Hỗ trợ Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hoàn thiện hướng dẫn quản lý nhà nước về quản lý các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam”

Nhiệm vụ “Tư vấn hỗ trợ đề xuất cộng đồng về đầu tư tạo lợi ích từ rừng ven biển (sinh kế) cho bảo vệ rừng ven biển và thích ứng với biến đổi khí hậu”

Nhiệm vụ “Tư vấn hỗ trợ đề xuất cộng đồng về đầu tư cho phát triển rừng và hạ tầng, công nghệ vùng ven biển thích ứng biến đổi khí hậu”

Dự án “Xây dựng và hỗ trợ thực hiện chương trình truyền thông bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp giai đoạn 2021-2025”

Nhiệm vụ “Thực hiện các đánh giá tác động xã hội, môi trường và Xây dựng chương trình phục hồi sinh kế vùng dự án”

Nhiệm vụ “Hỗ trợ Truyền thông và đào tạo ToT về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng các tỉnh ven biển ở Việt Nam”

Nhiệm vụ “Xây dựng Chiến lược Quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An giai đoạn 2012 – 2027”

Nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học, tiềm năng du lịch sinh thái và hỗ trợ “Xây dựng Chiến lược Phát triển du lịch sinh thái vùng và mô hình du lịch sinh thái thí điểm tại 2 tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế”

mới nhất

© 2022 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG SINH THÁI